065 245 46 35
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

I

Posrednik je pravno lice (ili preduzetnik) koji se bavi posredovanjem u prometu nepokretnosti, ispunjava za to predviđene uslove u skaldu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i drugim pozitivnim propisima i upisan je u Registar posrednika, koje vodi ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

II

Posrednička naknada za poslove iz stava I ovih opštih uslova iznosi do 4% ugovorene kupoprodajne cene nepokretnosti.

Izuzetno od prethodnog stava,posrednik može ugovoriti i nižu posredničku naknadu za poslove iz stava I ovih opštih uslova.

III

Posrednik je dužan da sa posebnom pažnjom traži priliku za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nepokrethnosti gde se javlja kao posrednik i da ukaže na nju nalogodavcu (prodavcu,odnosno kupcu nepokretnosti).

Posrednik je dužan da posreduje u pregovorima i da nastoji da dođe do zaključenja ugovora određenog u prethodnom stavu,te da obavesti nalogodavca o svim okolnostima, od značaja za povereni posao, koje su mu poznate.

Posrednik će nastojati da nalogodavcu da objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti, u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu kao i drugim relevantnim okolnostima.

Posrednik se obavezuje da:

 • obavi potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu,
 • dovodi u neposredan kontakt kupca i prodavca,
 • vrši adekvatnu prezentaciju na terenu,
 • pruži dobre usluge prilikom ugovaranja cene, rokova i ostalih pojedinosti vezanih za prodaju tj. posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključivanja ugovora,
 • izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti, te,u vezi sa tim,upozori nalogodavca na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti,upisana prava,odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti,te postojanja prava preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu,
 • sastavi, po potrebi, predugovor i prisustvuje njegovoj overi,
 • sastavi glavni ugovor i prisustvuje njegovoj overi,
 • sastavi, sve eventualne isprave, priznanice, punomoćja ili anekse, za koje se u toku realizacije ukaže potreba,
 • prisustvuje isplati kupoprodajne cene i primopredaji nepokretnosti,
 • preduzme i ostale eventualne radnje koje su neophodne za zaključenje glavnog ugovora

IV

Posrednik je ovlašćen da od nalogodavca, kada je to posebno ugovoreno, naplati troškove dodatnih usluga u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, i to:

 • troškove oglašavanja,
 • troškove pribavljanja lista nepokretnosti, uverenja RGZ, Službe za katastar nepokretnosti,
 • troškove uverenja iz Agencije za privredne registre,
 • troškove pribavljanja odgovarajuće dokumentacije, ukoliko je nepotpuna,
 • troškove pribavljanja poreskih klauzula, odnosno pribavljanja odgovarajućih poreskih rešenja, ukoliko nedostaju,
 • troškove uknjižbe prava svojine na nepokretnosti, brisanja tereta, zabeležbi i tome slično,
 • troškove pribavljanja odgovarajućih uverenja o plaćenim tekućim troškovima i porezu na imovinu,
 • troškove sačinjavanja odgovarajućih isprava, ugovora ili pismena, koji ne ulaze u dokumentaciju koju posrednik sačinjava u postupku posredovanja između prodavca i kupca,
 • druge troškove koji bi bili predmet posebnog ugovaranja, a u cilju realizacije kupoprodaje između prodavca i kupca.
 • Vrsta dodatnih usluga i visina troškova za njih biće opredeljena ugovorom o posredovanju, ili drugim ugovorom, odnosno drugim dokumentom, zaključenim između nalogodavca i posrednika.

V

Ovi opšti uslovi biće istaknuti na vidnom mestu u poslovnom prostoru posrednika i činiće sastavni deo svakog zaključenog ugovora o posredovanju, sa kojim će se nalogodavci upoznati prilikom zaključenja ugovora o posredovanju.KONTAKT
Start Smart S&B
Njegoševa 43, Vračar
1100 Beograd, Srbija
+381 11 245 46 35
+381 65 245 46 35
office@startnekretnine.com
startsmartnekretnine@gmail.com
Reg.br. agencije688
PIB109543559
Matični broj64250426

START NEKRETNINE

Poštovani klijenti, oglase za prodaju nekretnina možete pronaći na stranici prodaje ili preko pretrage na početnoj stranici. U ponudi se nalaze stanovi, kuće, poslovni prostori i lokali. Naši agenti proveravaju sadržaj svakog oglasa pre njegovog objavljivanja na sajtu. Kvalitet oglasa je naš osnovni cilj i nećemo objavljivati ono što ne zadovoljava određene kriterijume.

Takođe na našem sajtu možete videti i oglase za izdavanje nakretnina, gde se takođe nalaze stanovi, kuće, poslovni prostori, lokali.

© Sva prava zadržana. 2018. StartNeretnine. Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja sajta bez prethodnog odobrenja.
Dizajn Creative Web